Training voor LEDEN VAN KLACHTENCOMMISSIES
Training    Voor leden van klachtencommissies. Met de wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet die op 1 november 1999 in werking zijn getreden werden de verplichtingen voor de werkgever aanzienlijk uitgebreid. Welke maatregelen moeten er ter bescherming van personeel tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld op grond van de Arbowet zijn genomen? Hoe dienen de vertrouwenspersoon en klachtencommissie te functioneren? Hoe beschermt de werkgever zijn personeel tegen pesterijen?
Doelgroep    Interne en externe leden van klachtencommissies werkzaam in het bedrijfsleven, bij overheden of (hulpverlenings)instellingen.
Doelstellingen
- leren herkennen en signaleren van intimiderende situaties;
- informeren over aard en omvang van intimidatie;
- hanteren van een gradueel conflictbegrip & beoordeling van de conflictfasen
- aanleren van vaardigheden om klachten over intimidatie te onderzoeken;
- informeren over regelgeving en procedures in geval van intimidatie;
- informeren over procedurele en juridische aspecten van klachtenafhandeling;
- informeren over mogelijke disciplinaire maatregelen;
- informeren over strafrechtelijke mogelijkheden;
- oefenen van onderzoeks- en gespreksvaardigheden;
- bijbrengen van kennis en aanleren van vaardigheden waarmee interne leden van de klachtencommissie in staat zijn draagvlak te creëren voor hun functie in de eigen organisatie;
- bijbrengen van kennis en aanleren van vaardigheden om intimidatie bespreekbaar te maken binnen de eigen organisatie.
Trainingsvorm    Een vaste trainer bewaakt het leer- en groepsproces. Voor enkele trainingsonderdelen kunnen gasttrainers worden ingezet. Ten behoeve van een verdieping van de discussie zal bij onderdelen in subgroepen worden gewerkt. Met name bij het oefenen van vaardigheden zal worden gewerkt met video en/of ervaren acteurs. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 12.
Bijzonderheden    De kosten voor deze cursus zijn inclusief één jaar gratis telefonische consultatie voor de door Empathy getrainde personen. De positie van een lid van de klachtencommissie binnen een instelling is vaak geïsoleerd. Wij bevelen dan ook van harte de terugkombijeenkomsten en supervisie aan waar uitwisseling van ervaring, herkenning en interactie centraal staat.
Resultaat    Na deze basiscursus heeft een klachtencommissielid naast de juiste attitude: kennis van het begrip (seksuele) intimidatie; kennis van drempels om te klagen; kennis van reacties van slachtoffers en hun directe omgeving; bekendheid met de formele en informele mogelijkheden binnen de organisatie om te kunnen analyseren welke stappen ondernomen kunnen worden; vaardigheid om klagers op een goede manier voor te lichten over de procedure; kennis van presentatietechnieken om zichzelf en het onderwerp intimidatie aan de doelgroep te kunnen presenteren.
Docent   De hoofddocent is een arbeidsdeskundig en als NMI-gecertificeerd mediator/jurist. Deze Arbo-jurist is gespecialiseerd in klachtrecht en de preventie van (seksuele) intimidatie. De docent treedt regelmatig op als voorzitter van klachtencommissies. Daarnaast is hij auteur van verscheidene publicaties op het terrein van anti-intimidatie regelgeving. Naast de specialistische kennis en vaardigheden op dit terrein beschikt de docent over een inspirerende wijze van trainen.
Opzet cursus    De cursus wordt gegeven in de vorm van een praktijkgerichte training met discussie- en oefenmomenten en het uitwerken van in de praktijk voorkomende problemen. De cursus duurt afhankelijk van uw wensen 4 tot 6 dagdeelmodulen. Het maximaal aantal deelnemers wordt in overleg vastgesteld.
Training klachtencommissie inhoud doel
1. ADR, definities, termen & begrippen ongewenst gedrag formuleren en definiëren
2. stadia klacht opties fasen onderscheiden
3. basiskwaliteiten klachtencommissies randvoorwaarden, agenda reglement, protocol en organisatie
4. klachtonderzoek luisteren, samenvatten, doorvragen informatie vergaren
5. rapportage toetsingscriteria definiëren in deugdelijke rapportage
6. juridische kaders impasses opheffen oplossing bereiken
7. valkuilen klachtencommissie informatie info over ADR
8. organisatie randvoorwaarden draagvlak & inbedding creëren
Documentatie   Deelnemers ontvangen een cursusmap of het leerboek Gewenst bij Ongewenst Gedrag waarin de onderwerpen zijn behandeld en zonodig rechtspraak is opgenomen. In overleg kan voor aanvang van de cursus de cursusmap worden verstrekt zodat de cursisten zich kunnen voorbereiden.

English Translation
Training for COMMITTEES MEMBERS OF COMPLAINTS

Training for members of complaints committees. The amendments to the Working which entered into force on 1 November 1999, significantly expanded the obligations of the employer. What measures should be taken? Personnel protection against sexual harassment, aggression and violence under the Working Conditions Act How should function?'s Confidant and Complaints How to protect the employer against staff harassment?

Audience Internal and external members of complaints committees working in business, in government or (care) institutions.

Objectives

- Learn to recognize and identify bullying situations;

- Information about the nature and extent of bullying;

- Use of a gradual understanding conflict and assessment phases of the conflict

- Teaching skills to investigate complaints of harassment;

- Information on regulations and procedures in case of harassment;

- Information on procedural and legal aspects of complaints;

- Inquire about possible disciplinary action;

- Inform criminal opportunities;

- Practicing research and communication skills;

- Imparting knowledge and teaching skills that internal members of the complaints are able to create their function in the organization support;

- Imparting knowledge and teaching skills to make within the organization intimidation negotiable.

Training Form A solid trainer monitors the learning and group process. For some training components can be deployed guest trainers. For the purpose of deepening the discussion will work. Subgroup in parts Especially when practicing skills will work with video and / or experienced actors. The maximum number of participants is 12.

Details The cost for this course includes one year of free telephone consultation for Empathy by trained persons. The position of a member of the complaints within an institution is often isolated. We therefore recommend wholeheartedly the return meetings and supervision where exchange of experience, recognition and interaction is central.

Result After this basic course has a complaints committee alongside the right attitude, knowledge of the concept of (sexual) harassment; knowledge of barriers to complain; knowledge of reactions of victims and their immediate surroundings; familiarity with the formal and informal opportunities within the organization to analyze what steps can be taken; ability to complainants in a good way with information on the procedure, knowledge of presentation techniques to present themselves and the subject intimidation to the target.

The teacher is a professor and labor expert as NMI certified mediator / lawyer. These occupational health lawyer specializing in complaint and prevention of (sexual) harassment. The teacher regularly acts as chairman of complaints committees. He is author of several publications in the field of anti-bullying legislation. In addition to the specialized knowledge and skills in this field has the teacher about an inspiring way of training.

Structure The course is given in the form of a discussion with hands-on training and practice times and working out in practice common problems. The course lasts depending on your needs 4 to 6 half-day modules. The maximum number of participants is determined in consultation.
Training Complaints

content

goal

1. ADR, definitions, terms and concepts
undesirable behavior formulate and define

2. stages complaint Options phases

3. basic qualities complaints committees
conditions, calendar rules, protocol and organization

4. complaint investigation
listening, summarizing, by asking information gathering

5. reporting
assessment criteria define proper reporting

6. legal frameworks
eliminate deadlocks achieve solution

7. pitfalls Complaints
information information about ADR

8. organization
preconditions create & support embedding
 
Price details:
Price per training 8 modules per person:
€ 2.249,00
Quantity: Order
Relevant products
Reviews

Order by:

Add review

No reviews found.