Form: knowledge, confrontation, practical exercise and intervention techniques. In this training we pay attention to each other with a de-escalating attitude. With simple exercises we avoid getting yourself into a victim. We also pay attention to safety measures and preventive action. A practical training aimed at prevention for the future. Learning Objectives:
Recognizing harassment by the parties, third parties and client
awareness of the role and dynamics of the service
De-escalation while retaining rights
Role provider after Harassment (The vast majority gave a good rating to this presentation "No easy workshop, Food for Thought; hesitate to care for their own safety; Trainer has something precious given".) The Dutch Mediators Association newsletter: "Ever intimidated by a mediation? " Under the title "Harassment in mediation" loved Michael Boel Empire (lawyer, criminologist and mediator) on March 26, 2007 a workshop for the Association of Mediators Noord-Holland. As examples of harassment he called (in ascending severity) insult, abuse, blackmail, defamation, infringement integrity, threats, stalking, emotional hijacking, hostage-taking and physical obstruction to justice for collection. Then he addressed a number of interventions, which should be to be effective. Well trained It is important for the mediator to recognize when he / she feels threatened directly. That feeling is different for each mediator. At one point he asked the audience "Who of you has ever intimidated by a mediation?" About fifty of the sixty attendees raised their hands. That was actually one expected. "
Custom For service providers, lawyers, notaries and mediators taboo on bullying incidents. Or you do not want to see if you downplays the impact. Professionals find it normal that store staff is upset when a robbery took place. As a mediator, we can tolerate, much as is the fallacy of the Service. Harassment, bullying, assault, abuse, sexual abuse, discrimination. . . Recognizing the many unexpected faces of harassment is a skill. A vegetarian thinks that an animal will not eat it. A mediator expects that parties in conflict will not attack. Mediator A crisis manager expects to get. Not emotionally unbalanced itself And yet you traffic as mediator constantly in danger. How do you deal with allegations to. How to turn your aggression. How do you perceive to be? Manipulated self How do you prevent crimes occur? How to get there as mediator unscathed from? Empathy makes use of the information and specific interests of the participants. As a result, the examples and exercises easily recognizable and appealing to students. Although there is any questions, within the training space and attention is our experience that many questions only arise in the practical application. Empathy therefore offers the opportunity to six months after training new incidents with the trainer - to discuss confidential. The efficiency of the training is therefore up.

Dutch Training Option
Werkvorm: 
kennisoverdracht; confrontatie; praktijkoefening & interventietechnieken. In deze training besteden we met elkaar aandacht aan een de-escalerende houding. Met simpele oefeningen voorkomen we dat we zelf in de slachtofferrol raken. Ook besteden we aandacht aan veiligheidsmaatregelen en preventief handelen. Een praktische vaardigheidstraining gericht op preventie voor de toekomst. Leerdoelen:

  1. Herkennen van intimidatie door partijen, derden en opdrachtgever
  2. bewustwording van rol en dynamiek van de dienstverlener
  3. De-escalaties met behoud van rechten
Rol dienstverlener na Intimidatie (Ruim de meerderheid gaf een goede waardering aan deze presentatie. "Geen gemakkelijke workshop; Stof tot nadenken; Schroom voor zorg voor eigen veiligheid; Trainer heeft iets kostbaars meegegeven") Uit de Nederlandse Mediatorsvereniging nieuwsbrief: "Wel eens geïntimideerd bij een mediation?" Onder de titel "Intimidatie bij mediation" hield Michael Boelrijk (jurist, criminoloog en mediator) op 26 maart 2007 een workshop voor de Vereniging Mediators Noord-Holland. Als voorbeelden van intimidatie noemde hij (in oplopende mate van ernst) belediging, machtsmisbruik, chantage, smaad, integriteitinbreuk, bedreiging, stalking, emotionele gijzeling, fysieke gijzeling en obstructie bij rechtsgang voor incasso. Daarna behandelde hij een aantal interventietechnieken, die goed geoefend moeten worden om effectief te zijn. Het is belangrijk voor de mediator om direct te herkennen wanneer hij/zij zich bedreigd voelt. Dat gevoel ligt bij iedere mediator verschillend. Op een gegeven moment vroeg hij de zaal "wie van u is wel eens geïntimideerd bij een mediation?" Ongeveer vijftig van de zestig aanwezigen staken hun hand op. Dat had eigenlijk niemand verwacht."

Maatwerk Bij dienstverleners, advocaten, notarissen en mediators rust een taboe op intimidatie incidenten. Of je wil het niet zien of je bagatelliseert de impact. Professionals vinden het normaal dat winkelpersoneel van slag is als er een overval heeft plaatsgevonden. Als mediator moeten we veel kunnen tolereren, zo is de drogreden van de Dienstverlener. Intimidatie, pestenbelagen, machtsmisbruik, seksueel misbruik, discriminatie. . .het herkennen van de vele onvermoede gezichten van intimidatie is een vaardigheid. Een vegetariër denkt dat een beest hem niet zal opeten. Een mediator verwacht dat partijen in conflict de mediator niet zullen aanvallen. Een crisismanager denkt zelf niet emotioneel uit balans te geraken. En toch verkeer je als mediator constant in de gevarenzone. Hoe ga je met aantijgingen om. Hoe weer je agressie af. Hoe bemerk je zelf gemanipuleerd te worden? Hoe voorkom je dat er strafbare feiten plaatsvinden? Hoe kom je er als mediator zonder kleerscheuren uit? Empathy maakt gebruik van de informatie en specifieke interesses van de deelnemers. Hierdoor zijn de voorbeelden en oefeningen goed herkenbaar en aantrekkelijk voor de cursisten. Hoewel er binnen de training veel ruimte en aandacht bestaat voor vragen, is onze ervaring dat veel vragen pas in de toepassing in de praktijk ontstaan. Empathy biedt daarom de gelegenheid om tot een half jaar na de training nieuwe incidenten met de trainer - vertrouwenspersoon te bespreken. Het rendement van de training is hierdoor maximaal.
 

Price details:
Price per training 2 modules per person:
€ 890,00
Quantity: Order
Relevant products
Reviews

Order by:

Add review

No reviews found.