The criminal prosecution of perpetrators of sexual offenses

Typology, Sexology, Criminology and Penology and of sexual offenses (minor) sex offenders

Series: Methodical skills for professionals
Amstelveen ActUmail 2006, ISBN 978.90.78470.02.x
Foreword by Prof. Jos Frenken 1997
Recently it has been shown that many sex offenders have already begun to sexually inappropriate behavior towards women and children. Their puberty age There has never paid attention to the social environment of young people. Sexually violent behavior in society are often dismissed as belonging to an innocent experimentation phase or proceeds as the youthful age by young people. Much insight into this specific group perpetrators is still there: what is the nature and extent of the crimes? What young people are the perpetrators? How do justice on these matters? To what extent is within the juvenile justice system made use of treatment modalities aimed at relapse prevention?
In Underage sex offenders gives the lawyer and criminologist Michael Boel Empire answers to these questions. He studied before - after an extensive literature study - 182 cases of juvenile suspects and interviewed some of them. He brings this group of young people in both card from a sexological forensic and criminological perspective and from a legal perspective. Boel government documents that juvenile offenders are a heterogeneous group: the heterogeneous nature of the sexual acts, the crime situation, the age of the victims, the level of violence, recidivism, ethnic background and criminal records. As diverse appears to be the 182 cases by the police, prosecution and the courts. Settlement The arrangement and the registration thereof seem rather to show. Few flaws
Because dismissal with a reprimand and juvenile detention are not always effective, the author argues for the optimal use of judicial treatment facilities. He indicates the importance of a "big stick". This stick is a legal title to the treatment. A youth criminal treatment measure does the judge still much too little for young people with an increased risk of recidivism. The importance of this study is that it bridges the gap between inpatient and outpatient juvenile justice and child welfare for this group of offenders.
If the central purpose of reducing of the number of victims in the near and distant future and as psychoeducation and teaching prosocial sexual behavior that can promote, it is essential that lawyers their resistances forgo the opportunities against these forms of treatment the juvenile justice system is capable, being optimized.
This book is the best Dutch study in this area for the benefit of juvenile court judges, prosecutors, lawyers, members of youth and morals police and workers in the youth.

Prof. J. Frenken, sexologist
Zedendelinquenten en het Strafrecht

De strafrechtelijke aanpak van plegers van seksuele delicten

Typologie, Seksuologie, Criminologie en Penologie van zedenmisdrijven en (minderjarige) zedendelinquenten

serie: Methodische vaardigheden voor professionals
mr.dr.drs. Michael Boelrijk

Amstelveen: ActUmail 2006, ISBN  978.90.78470.02.x
Voorwoord van prof. dr. Jos Frenken 1997
Recent is aangetoond dat veel seksuele delinquenten al in hun puberteitsleeftijd zijn begonnen met seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwen en kinderen. Daar is nooit aandacht aan besteed door de sociale omgeving van die jongeren. Seksueel gewelddadig gedrag door jongeren wordt in de samenleving nog veelal afgedaan als behorend bij een onschuldige experimenteerfase die wel overgaat als de jeugdige ouder wordt. Veel inzicht in deze specifieke groep plegers is er nog niet: wat is de aard en omvang van de delicten? Wat voor jongeren zijn de plegers? Hoe doet justitie deze zaken af? In welke mate wordt binnen het jeugdstrafrecht gebruik gemaakt van behandelvormen gericht op recidivepreventie?
In Minderjarige zedendelinquenten geeft de jurist en criminoloog Michael Boelrijk antwoord op deze vragen. Hij onderzocht daarvoor — na een uitvoerige literatuurstudie — 182 dossiers van minderjarige verdachten en interviewde een aantal van hen. Hij brengt deze groep jongeren in kaart zowel vanuit een forensisch-seksuologisch en criminologisch perspectief als vanuit een juridisch perspectief. Boelrijk documenteert dat jeugdige plegers een heterogene groep vormen: heterogeen in de aard van de seksuele handelingen, de delictsituatie, de leeftijd van de slachtoffers, de mate van geweld, recidive, etnische achtergrond en criminele antecedenten. Even divers blijkt de afdoening te zijn van de 182 gevallen door politie, Openbaar Ministerie en de rechter. De afdoening en de registratie daarvan blijken nogal wat gebreken te vertonen.
Omdat sepot met een reprimande en jeugddetentie lang niet altijd effectief zijn, pleit de auteur voor het optimaal benutten van justitiële behandelvoorzieningen. Hij geeft het belang aan van een "stok achter de deur". Deze stok is een juridische titel voor de behandeling. Een jeugdstrafrechtelijke behandelingsmaatregel legt de rechter nu nog veel te weinig op bij jeugdigen met een verhoogd recidiverisico. Het belang van deze studie is dat zij een brug slaat over de kloof tussen het jeugdstrafrecht en de intramurale en ambulante jeugdzorg voor deze groep plegers.
Als het centrale doel het terugdringen is van het aantal slachtoffers in de naaste en verre toekomst en als psycho-educatie en het aanleren van prosociaal seksueel gedrag dat kunnen bevorderen, dan is het essentieel dat juristen hun weerstanden tegen deze behandelvormen laten varen om de mogelijkheden die het jeugdstrafrecht daartoe biedt optimaal te benutten.
Dit boek is de beste Nederlandse studie op dit gebied ten behoeve van kinderrechters, officieren van justitie, advocaten, medewerkers van jeugd- en zedenpolitie en werkers in de jeugdzorg.

Prof. dr. J. Frenken, seksuoloog
Price details:
Price per training 4 modules per person:
€ 1.999,00
Quantity: Order
Relevant products
Reviews

Order by:

Add review

No reviews found.